Szukaj
Close this search box.

zwroty

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne zakupionego przez niego towaru, w zakresie określonym w kodeksie cywilnym.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień przysługujących konsumentowi zgodnie z przepisami obowiązującymi w rzeczypospolitej polskiej. W przypadku istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie mają przepisy obowiązujące w prawie polskim, w szczególności kodeks cywilny.
 3. W przypadku wad towaru klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie określonym w kodeksie cywilnym.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostawa towarów, które :
 5. Nie posiada cech, które tego rodzaju rzecz powinna mieć do celu umowy oznaczonego lub wynikającego z okoliczności lub przeznaczenia.
 6. Nie posiada cech, o których istnieniu sprzedawca zapewnił klienta, w tym przedstawiając próbkę lub model.
 7. Nie nadaje się do celu, o którym klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił do tego zastrzeżeń.
 8. towar został wydany w stanie niekompletnym.
 9. W przypadku indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę albo wykazuje cechy próbki lub wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez klienta przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za wadę fizyczną rzeczy, w przypadku gdy klient wiedział w chwili zawarcia umowy o jej niezgodności.
 11. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedającego albo sprzedający nie dopełnił obowiązku wymiany towaru wolnego od wad i usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takim samym stosunku do ceny towaru, w którym wartość towaru ze zwrotu jest równa wartości towaru bez wad. Klient może odstąpić od umowy kupna, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Jeżeli klient jest konsumentem, może zamiast tego zaproponować usunięcie wady przez sprzedającego (jak przewidziano powyżej), zażądać wymiany produktu na wolny od wad lub zamiast wymiany towarów zażądać usunięcia wad, chyba że dostawa towarów dla zgodności z umową kupna w sposób wybrany przez klienta nie jest możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z metodą zaproponowaną przez sprzedającego. Przy ocenie tych kosztów bierze się pod uwagę wartość towaru wolnego od wad, charakter i znaczenie wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na które narażony byłby klient w inny sposób.
 13. Jeżeli wśród sprzedanych towarów tylko niektóre są wadliwe i można je usunąć z towaru wolnego od wad, bez szkody dla obu stron, prawo klienta do odstąpienia od umowy jest ograniczone do towarów wadliwych.
 14. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta nie jest możliwe, albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady nawet wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przekraczają cenę towaru.
 15. Bezpłatna naprawa i wymiana w rozumieniu ust. 9 oznacza, że sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 16. W celu skorzystania z prawa do złożenia reklamacji należy wypełnić reklamację lub złożyć wniosek w innej formie przewidzianej prawem i przesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz, jeśli to możliwe, z dowodem zakupu (paragon lub faktura) na adres: Izabela Boloz z siedzibą w Eindhoven, Jan Luikenstraat 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem identyfikacji podatkowej NL002499517B78, KVK: 54060982.W formularzu reklamacyjnym klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu dalszej realizacji reklamacji przez sprzedawcę.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 14 dniowego okresu reklamacji od otrzymania towaru od klienta. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od klienta żądanie, o którym mowa w pkt. 9) nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 18. Sprzedawca odpowiada za wady towaru tylko w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru klientowi. Termin ten biegnie ponownie przy wymianie towaru.
 19. Roszczenia klienta określone w pkt. 9) wygasają po upływie roku od stwierdzenia przez klienta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 20. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej wyłączone są przepisy zawarte w art. 556-576 kodeksu cywilnego.

FORMULARZ REKLAMACYJNY:

POBIERZ